Všeobecné obchodné podmienky     

                                                                                       prevádzkovateľa internetovej stránky    

                                                                                                 www.stavebnymajster.sk

 

1.Úvodné ustanovenia

1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky  (ďalej len „Podmienky“), upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi Ing. Ivanou Borovkovou, so sídlom Podzámska 2332/23, Hlohovec, IČO 44506554, prevádzkovateľom internetovej stránky www.stavebnymajster.sk ako dodávateľom a medzi odberateľom, ktorý si objedná registráciu fyzickej, rep. právnickej osoby  a/alebo služby  (ďalej len „Odberateľ“) na stránke www.stavebnymajster.sk , podľa platného cenníka  (ďalej len „Cenník“) zverejneného na www.stavebnymajster.sk.

1.2   Registrácia firmy a doplnkové služby
a)       Registráciou odberateľa (ďalej len Registrácia) sa rozumie zviditeľnenie obchodného mena, sídla spoločnosti, kontaktných údajov (tel., fax, e-mail, odkaz na internetovú stránku, vlastné fotky realizácií v jednej oblasti pôsobnosti, v ktorej  realizuje svoje obchodné aktivity),  resp. vloženie pracovnej ponuky pre oblasti pôsobnosti, ktoré sú  zviditeľnené na internetovej stránke www.stavebnymajster.sk (ďalej len „Inzerát“).

Odberateľ svojou registráciou  udeľuje  dodávateľovi svoj súhlas k tomu,  aby s oznámenými údajmi naložil  podľa svojho uváženia za účelom naplnenia účelu registrácie a to v súlade so zákonom a týmito obchodnými podmienkami.

Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom registračného formulára príp. zaslaním registračných údajov na mailovú  adresu alebo zaslaním žiadosti na adresu sídla podnikania dodávateľa uvedenej na internetovej stránke www.stavebnymajster.sk.

Odberateľ  bude zobrazený len v jednej resp. vo viacerých kategóriách pôsobnosti a bude spoplatnená podľa platného cenníka na internetovej stránke www.stavebnymajster.sk.

Počet kategórií  pôsobností si odberateľ zvolí v registračnom formulári.

b)       Doplnkovou službou (ďalej len Služba) sa rozumie topovanie, t.j. zvýhodnenie danej pozície Odberateľa oproti ostatným. To znamená, že daný odberateľ sa posunie pred ostatných (netopovaných) odberateľov vo vyhľadávaní. Ak je topovaných odberateľov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie.

Topovanie je možné aktivovať vyplnením formulára na internetovej stránke alebo zaslaním žiadosti na mailovú adresu  info@stavebnymajster.sk, na obdobie 30 dní. Cena služby je uvedená v platnom cenníku na stránke www.stavebnymajster.sk.

1.3   Tieto Podmienky sú publikované na internetovej stránke www.stavebnymajster.sk. Uhradením zálohovej faktúry odberateľ potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito Podmienkami a Cenníkom.

2. Predmet plnenia
2.1   Predmetom plnenia je Registrácia a/alebo Služba na stránke www.stavebnymajster.sk záväzne objednaná odberateľom.

3.  Cena predmetu plnenia
3.1   Cena za Registráciu a/alebo realizáciu Služby ako je uvedená v Cenníku je záväzná pre dodávateľa aj odberateľa.

4.  Dodacie podmienky
4.1   Až po uhradení zálohovej faktúry zaslanej dodávateľom vzniká odberateľovi nárok na Registráciu a/alebo realizáciu Služby na stránke www.stavebnymajster.sk.

Zálohová faktúra bude posielaná elektronicky na emailovú adresu poskytnutú odberateľom, príp. pri absencii mailovej adresy po dohode s odberateľom poštou.

5. Platobné podmienky
5.1   Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu predmetu plnenia podľa 4.1 na stránke www.stavebnymajster.sk v objednanom rozsahu.
5.2   Dodávateľovi vzniká povinnosť po uhradení zálohovej faktúry odberateľom zaslať tomuto daňový doklad – faktúru resp. potvrdenie o zaplatení.
5.3   Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet dodávateľa.
54   Poplatky spojené s bankovým prevodom pri úhrade registračného poplatku platí odberateľ.

6.Iné ustanovenia
6.1   Dodávateľ neručí odberateľovi za žiadne straty finančného, materiálneho alebo iného charakteru, spôsobených poruchou siete internetu, poškodením alebo stratou údajov, ak tieto skutočnosti boli zapríčinené tretími stranami.

7.Záverečné ustanovenia

7.1   V prípadoch neupravených týmito podmienkami sa vzťah medzi dodávateľom a odberateľom bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo dodávateľa.
7.2 Táto stránka je chránená autorským právom a akákoľvek reprodukcia, obsah a štruktúra prípadne podobnosť,  je možná výhradne písomným súhlasom prevádzkovateľa.

7.3 V prípade, že niektoré z bodov týchto Podmienok budú v rozpore s platnými právnymi predpismi, ruší sa platnosť iba týchto bodov, pričom ostatné body zostávajú platné a naďalej sa nimi riadi vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.

7.4  Podmienky a Cenník je platný dňom zverejnenia na stránke www.stavebnymajster.sk.

 

Dátum zverejnenia:  1.1.2017