Stavebný úrad – podklady

Stavebný úrad – podklady

Stavebný úrad a podklady 

Pred každou stavbou potrebujeme zabezpečiť  rozhodnutia zo stavebného úradu.

 

1.Rozhodnutie o umiestnení stavby

 

Pri tomto rozhodnutí sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Tiež sa určujú požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia.

Stavebný úrad môže spojiť toto územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním napr.  pri jednoduchej stavbe.

Rozhodnutie sa začína na návrh účastníka konania a obsahuje :

 • meno, priezvisko a adresa navrhovateľa,
 • predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
 • zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností  s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
 • súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

Prílohy  k návrhu:

 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie;
 • mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov  k okoliu;

Situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v 2 vyhotoveniach.

 • projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v 2 vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.                                                                                                                  

Súčasťou návrhu je aj príslušný správny poplatok.

V jednoduchých prípadoch stavebný úrad rozhodne bezodkladne , v inom prípade je stanovená  lehota na vyjadrenie 30 dní. V zložitých prípadoch to môže trvať až 60 dní.

 

2. Stavebné povolenie

 

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočniť iba na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu

Stavebné povolenie sa vyžaduje sa aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:

 • meno, priezvisko a adresu stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.

Prílohy k žiadosti:

 • doklady, ktoré preukazujú, že stavebník je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej.
 • projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou v 3 vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

 

Stavebný úrad v územnom rozhodnutí  môže rozhodnúť pri jednoduchých stavbách, ich prístavbe alebo nadstavbe, že stačí len ohlásenie stavby. Ohlásenie stačí aj pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách, pri ktorých sa nemení vzhľad stavby i pri udržiavacích prácach.

 

Ohlásenie drobnej stavby:

 

Textová časť obsahuje:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 • účel, rozsah a miesto stavby,
 • druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,
 • ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
 • ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

Prílohy:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
 • jednoduchý technický opis stavby,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác:

 

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 • údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
 • rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

Prílohy

 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.

 

 

Kolaudačné rozhodnutie

 

Po dokončení stavby na začatie jej užívanie treba požiadať stavebný úrad o kolaudačné rozhodnutie.

Návrh na kolaudáciu podáva stavebník písomne a obsahuje:

 • označenie a miesto stavby,
 • predpokladaný termín dokončenia stavebných prác.

Stavebný úrad oznámi začatie konania účastníkom najmenej 10 dní pred pojednávaním, kde skúma, či sa stavba uskutočnila podľa projektovej dokumentácie predloženej pri stavebnom povolení a či skutočné zrealizovanie stavby nebude ohrozovať verejný záujem.

Na základe zistených skutočností spíše stavebný úrad protokol.

 

 

A konečne môžme začať bývať vo svojom.   🙂

 

 

 

12. May 2017 / od / v

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *